قرص جیبرلیک اسید (جیبرلین)

(دیدگاه 3 کاربر)
 • محصول کشور هلند
 • فروش به صورت دانه ای
 • تاریخ تولید 2021
90,000 تومان
آماده ارسال
مقایسه
آیا قیمت مناسب‌تری سراغ دارید؟
بلیخیر
موجود در انبار
نقد و بررسی اجمالی

قرص جیبرلیک اسید (جیبرلین) یک تنظیم کننده رشد گیاهی بر پایه جیبرلیک اسید و به فرم قرص جوشان می باشد که موجب تحریک و تسریع متابولیسم و تولید مثل سلولی می شود. در ادامه به معرفی تخصصی این کود میپردازیم. (تماس با ما)

قرص جیبرلیک اسید (جیبرلین):

جیبرلیک اسید یا هورمون جیبرلین یک تنظیم کننده رشد گیاه است که در گیاهان مختلف اثراتی از جمله طویل شدن سلول های گیاهی و در نتیجه طویل شدن ساقه ها، بهبود برگ دهی، شکستن خواب و تحریک بذور به جوانه زنی و گل انگیزی دارد.  هورمــون گیاهــی بــه مــواد مختلفــی اطــلاق می‌شــود کــه در بخشــی از موجــود زنــده ســاخته شــده و پــس از انتقــال اثــرات فیزیولوژیکــی محسوســی در دیگــر قســمت‌های آن بــه جــا می‌گــذارد و در تراکم‌هــای بســیار کــم فعالنــد. هورمون های گیاهی  به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند:

الــف)- تحریــک کننده‌هــای رشــد شامل: اکســین‌ها (Auxin) ، جیبرلین‌هــا Giberellin)) ســیتوکینین‌ها ( cytokinin).

ب)- بازدارنده رشــد (لگاماهــا) کــه شامل: اســید آبســیزیک (Abscisicacid)  ، سایکوســل ، آلار، پاکلوبوتــرازول و اتیلــن می‌باشــند.

جیبرلین‌ها گــروه مشــخصی از هورمون‌های گیاهــی هســتند کــه بســیار بــه هــم شبیهند اســید جیبرلیــک‌هــا GA  یکــی  از بهتریــن و معروفتریــن ترکیبــات ایــن گــروه می باشــد. جیبرلیــن هــا در طویــل شــدن ســلول هــا، گل دهــی، طویــل شــدن و تشــکیل ریشــه، رشــد بــرگ، جوانــه زنــی بــذور و شکســتن دوره خــواب نقــش مهمــی در گیاهــان دارنــد.

جیبرلین‌هــا بــه صــورت پــودر و قــرص‌هایــی ســفید رنگ با نــام تجــاری برلکــس موجود اســت، هرقــرص حاوی ۱گــرم مــاده موثــر خواهــد بود، جیبرلیــن‌هــا بــه دو طریــق در اختیــار گیــاه قــرار میگیرد: یکــی فروبــردن خوشــه انگــور در محلــول و دیگری پاشــیدن محلــول بــرروی بوتــه. روش دوم آســان تر بــوده امــا اجــرای آن میــزان مصــرف هورمــون را بــالا مــی بــرد. ایــن مــاده بســیار ســریع الانتقــال در گیــاه بــوده و بــه هــر نقطــه ای پاشــیده شــود بــه خوشــه می‌رسـد.

کاربرد جیبرلین در باغبانی:

افزایش کمی و کیفی میوه انگور مهمتریــن کاربــرد ایــن هورمــون افزایــش کمــی و کیفــی میــوه انگــور مــی‌باشــد کــه بــه زمــان کاربــرد آن در قبــل و بعــد از گلدهــی بســتگی دارد.

1. بزرگی و درشتی میوه:

بــرای تولید میوه‌های درشت‌تر و بهتر و برای جلوگیری از تــرک ناشــی از بــاران در گیــلاس از جیبرلیــن ســه هفتــه قبــل از برداشــت روی ایــن محصول هورمون پاشــی می‌شــود.

2. کیفیت میوه:

بــرای کیفیــت میــوه آلــوده  ۴- ۵ هفتــه قبــل از برداشــت هورمــون پاشــی روی ایــن میــوه صــورت می‌گیــرد.

3. به عقب انداختن رسیدن میوه :

میوه‌هایی مثــل خرمالو کــه اگــر پــس از رســیدن چیــده نشــوند بــه ســرعت نــرم و فاســد می‌شوند و یــا  پرتقــال و لیمــو زمانــی روی درخــت می رســند کــه عرضــه بــه بــازار زیــاد و قیمــت پاییــن اســت .

چنین میوهایی را اگــر موقعــی کــه هنــوز ســبز هســتند، یعنــی. حــدود یکمــاه قبــل از رســیدن بــا محول‌هایــی از جیبرلیــن محلــول پاشــی کننــد در ایــن  صــورت مــدت نســبتا طولانــی ســبز روی درخــت باقــی می‌ماند  و در زمــان مناســب بــه بــازار عرضــه مــی گردنــد.

4. برداشت دیر هنگام میوه‌ها:

در مــورد گیــلاس ســه هفتــه قبــل از برداشــت و برای گلابــی چهار هفتــه قبل از برداشــت محلولپاشــی می‌کننــد، ایــن محلــول پاشــی باعــث تاخیــر در رســیدگی میوه مــی گردد.

5. پا بلند کردن گیاهان پا کوتاه :

بــرای انجــام ایــن کار از ایــن هورمــون اســتفاده می‌شــود کــه بــا بلنــد شــدن میــان گره‌هــا ایــن امــر ممکــن اســت. و در افزایــش  طــول ســاقه در گل هــای شــاخه بریــده کاربرد دارد.

نقش قرص جیبرلیک اسید (جیبرلین) در افزایش کمی و کیفی میوه انگور:

 • افزایش محصولات انگور
 • افزایش میوه های بدون دانه
 • درشتی میوه ها و افزایش اندازه حبه های انگور
 • افزایش کیفیت میوه ها

از محاســن بــزرگ اســید جیبرلیــک عــدم تغییر در مقدار اســید میــوه‌هــا و نیــز در میــزان ترشــی آنهاســت. این مــورد هــم بــرای انگورهــای مخصــوص فــرآوری و هــم انــواع مخصــوص تــازه خــوری حائــز اهمیــت اســت. کاربرد اسید جیبرلیک بر روی انگور یاقوتی پیش از گلدهی، به عنوان عاملی تنک کننده و پس از گلدهی، به عنوان محرک رشد به شمار می‌آید. تیمار با اسیدجیبرلیک از نظرکیفـی مطلوب است ولی از نظرکمی باعث کاهش عملکرد می‌شود. برخــی محققیــن نشــان دادنــد درانگورکاربرد ۴۰ میلی گــرم درلیتراســیدجیبرلیک درمرحلــه گلدهــی ســبب افزایــش اسید اسکوربیک (ویتامیــن ث ) میــوه شــد. ویتامیــن ث زیــاد درمیــوه ها یکــی از  فاکتورهای مهم کیفــی اســت، کــه بــا افزایــش آن کیفیــت میــوه افزایــش مــی یابــد. به طورکلی تمام جنبه های مختلف رشد و نمو درگیاهان از رویش دانه تا تشکیل میوه میتوانند تحـت تـاثیرجیبـرلین‌هـا قـرار بگیرنـد. جیبرلین با تنک کردن حبه‌ها در خوشه مقدار پوسیدگی را نیز کاهش می‌دهد.

سایر موارد مصرف جیبرلین:

 • جلوگیری از ترک ناشی از بارندگی در گیلاس ها؛
 • تاخیر در رسیدن میوه‌هایی همچون خرمالو، پرتقال، گیلاس و گلابی؛
 • افزایش گل در خیار گلخانه ای؛
 • تیمار و افزایش جوانه زنی در بذر گیاهانی مانند سیب، گلابی، فندق و گیلاس؛
 • شکستن خواب بذرها
 • اصلاح شکل و اندازه میوه درخت سیب؛
 • کاهش اثر ویروس زرد در میوه‌هایی مانند آلبالو؛
 • تغییر شرایط گلدهی گیاهان روزبلند به روزکوتاه

میزان ماده موثره موجود در تنظیم کننده رشد گیاهی-قرص جیبر:

جیبرلیک اسید 10 گرم

مواد همراه: 100 گرم

میزان و موارد مصرف قرص جیبر ثبت شده در ایران :

محصول هدف انگور تنظیم کننده و عامل رشد گیاه جهت افزایش رشد خوشه و افزایش سایز حبه ها 2 قرص در 100 لیتر آب استفاده شود.

طریقه مصرف قرص جیبرلیک اسید (جیبرلین):

هنگام مصرف، مقدار محصول مورد نیاز را در مقدار کمی آب حل نموده و سپس آن را رقیق کنید. محلول آبی تهیه شده ناپایدار است و باید در طول روز استفاده شود. این محصول باید زمانی که باد نمی وزد و تا 8 ساعت بعد احتمال بارندگی وجود ندارد محلولپاشی شود. اثربخشی این محصول به صحیح بودن شیوه کاشت، داشت، برداشت و مرطوب نگه داشتن خاک بستگی دارد. در خنک ترین ساعات روز استفاده شود.

سمیت گیاهی(فیتوتوکسیسیتی):

این محصول ممکن است تغییرات ناخواسته ای در شکل گلابی ایجاد کند.  تحریک شیمیایی گیاه باعث می شود محصول نسبت به تغییرات آب و هوایی حساس تر شود. این محصول با ترکیبات دارای PH خنثی سازگار می باشد، با این حال توصیه می شود به تنهایی استفاده گردد. توصیه می شود 20 روز قبل از برداشت محلول پاشی با قرص جیبر متوقف شود.

فروشگاه کشاورزی ارکیده در خدمت شماست!

برچسب:
نظرات کاربران
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها3

 • جدیدترین
 • مفیدترین
 • دیدگاه خریداران
پرسش و پاسخ

هیچ پرسشی یافت نشد

  برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

  نقد و بررسی