برنامه تغذیه درخت گردو

بهترین کود برای افزایش بار درخت گردو

هر باغدار و کشاورز بعد از یک فصل زراعی کامل به یک میزان برداشت مشخصی خواهد رسید اما مهم صِرف کشاورزی طبق عادت نیست مهم میزان برداشت بار...

ادامه مطلب