مبارزه با سفیدک داخلی و سطحی انگور

مبارزه با سفیدک داخلی و سطحی انگور روش های متفاوتی دارد که در ادامه این روش هارا شرح خواهیم داد

مبارزه بیولوژیک با سفیدک داخلی و سطحی انگور:

 • در صورتـی کـه علائـم لکـه روغنـی شـدید باشـد سمپاشـی در باغـات تاثیـر چندانـی در کاهش خسـارت نـدارد.
 • اسـتفاده از سیسـتم پیـش آگاهـی بـااسـتفاده از داده هـای هـوا شناسـی مطمئـن تریـن راه مبـارزه بـا ایـن بیمـاری اسـت.
 • کنتـرل علـف هـای هرز باغات و تنک کردن و هرس برگ ها و سـر شـاخه هایی کـه نزدیـک به خاک هسـتند. این عملیات بـه خاطر تهویه دهی بیشـتر درختان انگور صـورت مـی گیـرد و چون آلودگـی های اولیـه از طریق خـاک انجام می شـود مطمئناًنحـوه هـرس درختـان انگـور و فاصله دادن برگ ها و سـر شـاخه ها از سـطح خاک مـی توانـد در کنتـرل بیماری نقش داشـته باشـد. درضمن هر چه درختـان انگور در معرض آفتاب بیشـتری باشـند آلودگی بیماری شـدت کمتری خواهد داشـت.
 • هــرس و جمــع آوری بــرگ هــای آلــوده و انهــدام وســوزاندن بــرگ هــای جمــع آوری شــده.

مبارزه شیمیایی:

 • اسـتفاده از ترکیبـات شـیمیایی کـم خطـر. شـروع سمپاشـی بـا توجـه بـه شـرایط آب و هوائـی حداقـل 2-3 هفتـه قبـل از گل بایـد صـورت گیـرد.
 • استفاده از گوگرد میکرونیزه بصورت گرد پاشی طبق توصیه ودستورالعمل اینجانب در گروه انجمن طی سه مرحله
 • استفاده از قارچکش توپاس در دماهای پایین بادز 125میلی لیتر در هزار
 • اســتفاده از ترکیبــات مســی ماننــد اکســی کلــرور مــس 3 در هــزار،محلــول بــردو، اکســید مــس ، ایــن قــارچ کــشهــا احتمــال ســوزانندگی روی بــرگهــا را دارنــد.
 • پــس از ريــزش گل و تشــكيل ميــوه بــا قــارچ كــش فوزتيــل آلومينيــم + فلوپيكوليــد (پروفايلــر) 2/5 در هــزار يــا كاپتــان 3 در هــزار.
 • اسـتفاده از قـارچ کـش هـای مانکـوزب و کاپتـان. مانکـوزب حداقـل 66 روز قبـل از برداشـت سمپاشـی روی انگـور بایـد متوقـف شـود ولـی کاپتـان کـم خطر اسـت و تـا دو هفتـه قبـل از برداشـت نیـز مـی تـوان اسـتفاده کـرد.
 • قـارچکش سیسـتمیک اسـتروبیلورین ماننـد فلینت (Flint )ایـن قارچکش بـرای ایـن بیمـاری در ایـران به ثبت نرسـیده اسـت ولی برای سـفیدک سـطحی یا پـودری به ثبت رسـیده اسـت.
 • قـارچکـش سیسـتمیک ریدومیـل مانکـوزب.ایـن قـارچکـش نیـز بعـد از مرحلـه تولیـد لکـه هـای روغنـی و اسـپورزایی عامـل بیمـاری تاثیـر چندانـی نـدارد و در طـی چهـار روز اولیـه آلودگـی بایـد مصـرف شـود. ایـن قـارچکـش نیــز در ایــران بــر روی ایــن بیمــاری بــه ثبــت نرســیده اســت. حداقــل زمــان مصــرف قــارچ کــش (آخریــن سمپاشــی) روی انگــور 66 روز قبــل از برداشــت انگـور اسـت.
 • فسـفوروس اسـید کنتـرل خوبـی روی سـفیدک دروغی دارد. مشـکل باقیمانـده روی محصـول نـدارد ولـی احتمـال سـوزانندگی روی بـرگ را دارد. ماننـد قـارچکـش اگریفـوس کـه در پسـته کاربـرد دارد.
orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *