مهمترین آفات باغات کیوی

مهم ترین آفات کیوی

اگرچه کیوی به عنــوان یک گیاه عاری از آفـت تلقی میشود اما به تدریج خسارت برخی از آفات روی این محصول نمایان شد. در حال حاضـر شپشک تـوت و تریپـس گلخانـه  از مهمترین آفات كيوی در شمال کشور هستند. در ادامه این مطلب اطلاعاتی نظیر شناسایی آفات ، علایم خسارت و راه های مبارزه و پیشگیری از آن ها گفته شده است. تا آخر این مطلب همراه ما باشید. (تماس با ما)

شپشک توت از آفات مهم کیوی:

در حال حاضر شپشک توت مهمترين آفت خسارتزای درختـان كيوي کشــور اســت. ایــن شپشک از حشـرات سپردار مــی باشد کــه در مناطـق گرمسـير و معتـدل مرطـوب فعـال اسـت. ایـن آفـت کیوی چنـد میزبانه اسـت و مهمتریـن میزبـان های آن درختانـی نظيـر هلـو، آلـو، گوجـه، بـادام، زردآلو،گـردو، بيـد، زيتـون، زبـان گنجشـك، گروهـي از درختـان غيـر مثمـر صنعتـي و حتـي گلهـاي زينتـي ماننـد شـمعداني و يـاس هسـتند. (مهمترین آفات کیوی)

آفات کیوی
آلودگی شدید تنه درخت کیوی فروت به شپشک

خسارت شپشک روی کیوی:

روي شـاخه ها و تنـه درخـت مسـتقر و بـه نـدرت روي بـرگ و ميـوه ایـن آفـت عمومـا مشـاهده ميشـود. شپشـک تـوت، بـا فـرو بـردن خرطـوم در بافـت گیـاه از شـیره آن نغذیـه میکنـد و باعـث ضعـف گیـاه، ریـزش بـرگ و در نهایـت خشـکیدگی آن شـده و در حالـت طغیانـی بـا اسـتقرار روی میـوه از بـازار پسـندی آن میکاهـد.

آفات کیوی
شپشک روی میوه کیوی

مدیریت آفات کیوی: شپشک

قبل از اقدام به مبارزه از طریق سمپاشی روش هایی وجود داره که میتوانیم جلوی این آفت کیوی را بگیریم که به این روش مبارزه،مبارزه فیزیکی میگویند. مهمترین روش های مبارزه فیزیکی با آفت شپشک کیوی عبارتند از:

  •  فاصلــه کاشــت مناســب: کاشــت متراکــم درختهــای کیوی شــرایط مناسـب را بـرای فعالیـت شپشـک فراهـم میکنـد. بنابرایـن از فاصلـه کاشـت کمتـر از 4 در 5 متــر خــودداری شــود.
  • هرس مناسب: هـرس زمسـتانه بـه شـکلی انجـام شـود که فاصلـه شـاخهها در طرفين بازوهـای اصلـی درخـت حداقـل 20 تـا 40 سـانتيمتر از یکدیگـر فاصله داشـته باشـد.
  • رعایـت اصـول صحيـح مصـرف آب: رطوبـت بيـش از حـد در محيـط باغ، شـرایط را بـرای افزایـش جمعیـت شپشـک فراهـم میکنـد. بنابرایـن بـا مصـرف درسـت میـزان آب مــورد نیــاز و تنظيــم دوره آبیــاری در تابســتان ميتــوان از افزايــش جمعيــت آفــت جلوگيـري كـرد.
  • حــذف شــاخه های آلــوده بــه شپشــك: در هــرس زمســتانه شــاخههای آلــوده بــه شپشــك حــذف و از داخــل بــاغ بیــرون بــرده شــود کــه در کاهــش جمعیــت آفــت مؤثـر اسـت.

مبارزه شیمیایی با آفات کیوی: شپشک

مبارزه شیمیایی آخرین راه برای مبارزه با آفات کیوی میباشد. كنتـرل شپشک کیوی به واسـطه داشـتن سـپرحفاظتي سـخت و مومـي و نیـز چنـد میزبانـه بـودن آن بسـيار مشـكل اسـت. سمپاشـي در باغهـاي بـه شـدت آلـوده، بلافاصلـه پـس از هـرس زمسـتانه كيـوي (از 15 دي تـا 15 بهمـن مـاه) بـا يكـي از سـموم رایـج همـراه بـا روغـن ولـك بـه ميـزان يـك تـا دو درصـد توصيـه ميشـود.

در صورتیکـه بـا انجـام مـوارد توصیـه شـده در بـاال جمعیـت آفـت در طـول فصل رشـد زیــاد باشــد، الزم اســت سمپاشــی صــورت گیــرد. مناســبترین زمــان کنتــرل شــیمیایی
آفــت بــا یــک حشــرهکش مناســب هنگامــی اســت کــه حداکثــر پورههــای ســن یــک از تخــم خــارج شــده و روی شــاخهها حرکــت میکننــد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه پورههـای سـن یـک شپشـک در نسـل اول، اوایـل خـرداد مـاه از تخــم خــارج میشــوند.

ایــن زمــان مصــادف اســت بــا اوج بــاز شــدن گلهــای کیــوی فــروت کــه نیــاز بــه عمــل گردهافشــانی دارنــد. بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن همزمانــی، مبــارزه شــیمیایی بــا آفــت در نســل اول توصیــه نمیشــود. لــذا توصیــه مــی شــود مبـارزه شـیمیایی بـا نسـل دوم و سـوم آفـت بـه صـورت موضعـی و در کانونهـای آلـوده انجـام شـود.

آفت تریپس گلخانه در کیوی:

تریپــس گلخانــه دارای بیــش از 100 میزبــان بــه خصــوص محصــوالت گلخانــهای و درختچه هاســت که جزو آفات کیوی به حساب میاید و روی میزبانهایــی ماننــد: آزالیــا، بگونیــا، آووکادو، مرکبــات، نخــل، رز،تاک‌هـای انگـور و کیـوی فـروت فعالیـت میکنـد. ایــن آفــت در شــرایط آب و هوایــی مازنــدران 4 نســل در ســال دارد. تراکــم آفــت در مناطــق دشــت، کــه معمــولا از دمــای بالاتری برخــوردار اســت، بیشــتر از مناطــق کوهپایــه اســت.

آفات کیوی
خسارت تریپس گلخانه روی برگ کیوی

خسارت این آفات کیوی به این صورت است که تریپــس بــا تغذیــه از ســلولهای اپیــدرم بــرگ کیوی کــه حــاوی کلروفیــل و رنگدانـه هسـتند، باعـث نقـرهای یـا قهـوهای شـدن برگهـا در اواخـر تابسـتان یـا اوایـل پاییـز میشـود. نواحـی آسـیب دیـده غالبـا خالـدار بـا لکههـای تیـره مـی باشـد کـه ناشـی از باقیمانـده مـواد مایـع مدفـوع آفـت اسـت.

روش های کنترل فیزیکی آفات کیوی: تریپس

روش های کنترل آفت تریپس کیوی یکی از مهمترین آفات کیوی شامل موارد زیر میباشد:

  • هـرس: انجـام بهموقـع هـرس زمسـتانه و تابسـتانه، بـرای حـذف بقایـای آلـوده روی درخــت و همچنیــن نوردهــی بــه آنهاســت کــه موجــب کاهــش جمعیــت آفــت در ســال بعــد میشــود.
  •  حذف علف های هرز: از بیــن بــردن علفهــای هــرز باغهــای کیــوی و میزبانهــای تناوبــی تریپــس از راههــای مؤثــر کاهــش جمعیــت آفــت اســت.

کنترل شیمیایی تریپس کیوی:

سمپاشـی علیـه ایـن آفـت معمـولا در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز از یکدیگـر اسـت. توصیــه میشــود کــه سمپاشــی بــه صــورت تناوبــی بــا اســتفاده از حشــره کش ها از دو
گــروه مختلــف انجــام گیــرد. دقــت شــود کــه در زمــان سمپاشــی ســطح زیریــن برگهــا نیـز آغشـته بـه سـم شـود.

کشاورزی ارکیده در خدمت شماست!

 

 

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *