شانکر باکتریایی

شانکر باکتریایی

شانکر باکتریایی مرکبات توسط باکتري citri. subsp citri Xanthomonas ایجاد میشود. برگ، سرشاخه و میوه
اکثر ارقام و گونههاي مهم تجاري مرکبات توسط باکتري عامل بیماري آلوده میشوند. گریپفروت، لیموترش و پرتقالهاي
زودرس نسبت به بیماري حساس هستند. پرتقالهاي ناول، هاملین و لمونها نسبتاً حساس و ارقام میانرس مانند والنسیا،
تانگورها، تانجلوها داراي حساسیت کمتر و تانجرینها نسبت به بیماري متحمل میباشند. خسارت مستقیم شانکر در تولید
مرکبات مربوط به کاهش کیفیت، کاهش بازارپسندي و ریزش میوههاي آلوده میباشد. بهعلاوه ردیابی و حذف درختان
آلوده در مناطقی که بیماري به تازگی وارد آنجا شده و گسترش نیافته است و استفاده از ترکیبات مسی در کاهش خسارت
میوه، هزینههاي زیادي را متوجه باغدار میکند. (تماس با ما)

علایم شانکر باکتریایی در برگ:

علایم بیماري دو تا 5 هفته پس از آلودگی مشاهده میشود. در ابتدا لکههاي تیره که گاهی اوقات با هالهاي زرد
رنگ همراه است، در سطح زیري برگ مشاهده میشود، سپس با توسعه لکهها، جوشهاي با دهانه باز شبیه آتشفشان در
هر دو سطح برگ تشکیل میشود. اندازه لکها در مراحل پیشرفته بیماري به قطر بیش از یک سانتیمتر رسیده و کروي
شکل هستند. پس از مدتی لکهها یا جوشها چوبپنبهاي شده و با حاشیههاي برجسته، مرکز فرورفته و هالهاي زرد رنگ در اطراف آنها میباشند. زخمها یا لکههاي ناشی از آفت مینوز برگ مرکبات و خسارتهاي مکانیکی داراي حاشیه تیره
میباشند. شکل و اندازه لکهها متغیر بوده و بستگی به نفوذ باکتريها در سطح بافت برگ دارد. حساسیت برگها با حضور
توسط باکتري میشود. تعداد و اندازه لکهها روي برگهاي خسارت دیده توسط مینوز چند برابر برگهاي آلوده بدون علایم مینوز برگ مرکبات بیشتر میشود. دالانهاي ایجاد شده بهوسیله لاروهاي پروانه مینوز مرکبات موجب تسهیل در آلودگی
خسارت مینوز میباشد.

علایم شانکر در برگ پرتقال
علایم بیماري در برگهاي پرتقال (پشت و روي برگ جوشهاي برجسته با هاله زرد رنگ
علایم شانکر در برگ لیمو
علایم بیماري شانکر در برگ و میوه لیموترش (پشت و روي برگ جوشهاي برجسته با هاله زرد رنگ)

علایم بیماري شانکر باکتریایی در میوه:

علایم روي میوه ها شبیه به برگ میباشند. لکههاي روي میوه به دلیل اینکه پوست میوه براي مدت طولانی به
باکتري حساس است، داراي اندازههاي مختلف میباشند. همچنین ممکن است چندین بار یک میوه آلوده شود و لکههایی با اندازههاي متعدد روي میوه دیده شوند. بیشتر لکه ها و زخم ها در بخش خارجی سایهانداز درخت که بیشتر در معرض
باران و باد قرار میگیرند، دیده میشوند. در مراحل پیشرفته بیماري، لکههاي روي میوه چوب پنبهاي و تیره رنگ میشوند.
شانکر باکتریایی مرکبات کیفیت داخلی میوه را تغییر نمیدهد. (درباره ما)

علایم شانکر در میوه
علایم بیماري در میوه(لکههاي برجسته روي میوه پرتقال)

علایم شانکر باکتریایی در سرشاخه:

علایم بیماري در سرشاخهها نیز شبیه برگ و میوه، شامل لکههاي برجسته در اندازههاي مختلف میباشند. شانکر
روي شاخهها ممکن است موجب خشک شدن شاخهها شود و باکتريهاي موجود در شانکر شرایط نامساعد را در این
مکانها تحمل کرده و در سال آینده به عنوان منابع اولیه آلودگی برگها و سایر اندامها میشوند. لکههاي قدیمیدر اثر
رشد قارچهاي ساپروفیت به رنگ تیره دیده میشوند. شانکر مرکبات موجب مرگ درختان مرکبات نمیشود.

-علایم بیماري در سرشاخه ها در پرتقال(جوشهاي برجسته و قهوه اي رنگ)

چرخه زیستی باکتري عامل بیماري شانکر باکتریایی :

آلودگی زمانی اتفاق میافتد که باکتري از طریق منافذ طبیعی مانند روزنهها و یا زخمهاي ایجاد شده بهوسیله وسایل
باغبانی، برخورد شاخهها به یکدیگر، ذرات شن و سنگریزه و گرد و غبار و حشرات مانند مینوز وارد برگ گیاه شود. هر گونه
زخمی، احتمال آلودگی به بیماري شانکر را چند برابر افزایش میدهد. آب مهمترین فاکتور جهت تسهیل در ورود و انتشار
عامل بیماري در این مرحله میباشد. افزایش جمعیت و تکثیر باکتريها در لکههاي روي برگ، میوه و سرشاخه زمانی اتفاق
میافتد که رطوبت آزاد روي لکهها وجود داشته باشد و شرایط دمایی مناسب باشد. شانکر باکتریایی مرکبات یک بیماري
سیستمیک نیست. بنابراین، باکتريها از لکههاي آلوده به صورت تراوش خارج شده و موجب گسترش آلودگی در اندامهاي
جوان میشوند.

بافتهاي بالغ نسبت به آلودگی مقاوم هستند. بادهاي همراه باران مهمترین فاکتور در انتشار باکتري عامل
بیماري میباشند. تقریباً تمامیشاخه ها و برگها در شش هفته پس از شروع رشد، آلوده میشوند. فقط در حالتی که مینوز
برگ مرکبات حضور داشته باشد، آلودگی پس از آن نیز اتفاق میافتد. مهمترین مرحله آلودگی در میوهها، زمانی است که اندازه قطر میوه بین 12 تا 40 میلی متر براي گریپفروت و 6 تا 30 میلیمتر براي پرتقالها باشد. در این مرحله روزنههاي سطح میوه باز بوده و میوه نسبت به نفوذ به باکتري حساس است. بعد از ریزش گلبرگها، میوه پرتقال و نارنگی به مدت 60 الی 90 روز حساس میباشد که این عدد براي میوه گریپفروت 120 به ثبت رسیده است. آلودگی منجر به تشکیل جوشهاي خیلی ریز و غیر برجسته میشود. مناسبترین دامنه دمایی براي استقرار و ظهور علایم دماي 25 تا 35 درجه سانتیگراد میباشد.

انتشار بیماری:

انتشار باکتري در مسافتهاي کوتاه از طریق باد و باران از درختی به درخت دیگر صورت میگیرد. شدت بیماري در
جهتی که بادهاي همراه با باران باشد به مراتب بیشتر است. گسترش در مسافتهاي طولانیتر از طریق مواد گیاهی آلوده،
انسان، ماشین آلات، ادوات کشاورزي مانند وسایل هرس و برداشت، تراکتور و لباسهاي آلوده صورت میگیرد. بقاي باکتري
از سالی به سال دیگر در زخمهاي شانکر مرکبات در میوه، شاخه و برگها صورت میگیرد. در حضور آب، باکتريها از این
لکهها خارج و چرخه آلودگی دوباره شروع میشود. باکتريها در برگ، سرشاخه و میوههاي داراي علایم که روي زمین
ریختهاند تا زمانی که تجزیه کامل نشوند، زنده میمانند.

کنترل بیماري شانکر باکتریایی مرکبات:

دو راهبرد براي کنترل شانکر مرکبات وجود دارد:
1. حذف و امحاي درختان آلوده در مناطقی که تعداد محدودي از درختان بیمار میباشند یا آلودگی براي اولین بار گزارش میشود.
راهبرد دوم مدیریت تلفیقی شانکر به منظور کاهش خسارت بیماري در مناطقی که بیماري در سطح وسیعی گسترش یافته است.
2. به کارگیري این دو راهبرد بستگی به قوانین کشورها دارد. در کشور برزیل حدود 50 سال، راهکار توقف بیماري یا
امحاء انجام میشود. در حالی که در آمریکا به دلیل حساسیت شدید گریپفروت و وجود سویههاي شدید باکتري، امحاي
درختان لغو گردیده است و مدیریت تلفیقی انجام میشود. (محصولات)

روشهاي مهم پیشگیري و کاهش خسارت بیماري شانکر باکتریایی:

همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. ما باید سعی کنیم همیشه تا جایی که ممکن است قبل از اینکه بیماری درخت ما را نابود کند به فکر جلوگیری از آن باشیم. را های زیادی برای پیشگیری وجود دارد که ما ذدر ادامه تمامی این راه ها را به شما گفته ایم:

1. استفاده از نهال سالم:

نهال سالم، اصیل و گواهی شده از نهالستانهاي داراي مجوز جهت احداث باغهاي سالم استفاده شود. انتقال بیماري به مناطق دور دست و یا از استانی به استان دیگر به راحتی از این طریق امکان پذیر میباشد. استفاده از نهال سالم و عاري از بیماري در باغهاي جدید در بهبود کنترل بیماري مؤثر میباشد.

2. ردیابی:

یک روش ضروري جهت حفظ باغها در برابر بیماري شانکر میباشد. ردیابی بایستی به صورت دورهاي در باغها انجام شود. زیرا با تشخیص زودتر بیماري، شانس موفقیت در کنترل آن نیز بیشتر خواهد بود. تعداد و نحوه بازدید درختان بر اساس وضعیت بیماري در منطقه میباشد.

3. ضدعفونی:

ضدعفونی وسایل هرس، ادوات باغبانی و کشاورزي، ماشینآلات ، وسایل برداشت و لباس، کفش و دستهاي کارگران، جعبههاي حمل و نقل در باغهاي آلوده جهت جلوگیري از ورود باکتري به سایر مناطق غیر آلوده الزامی است. براي این کار معمولاً از هیپوکلریت سدیم (وایتکس 10 درصد خانگی) و ترکیبات آمونیومی استفاده میشود.

4. حذف درختان:

بر اساس قوانین برخی از کشورها حذف درختان داراي علایم صورت میگیرد. پس از حذف، درختان در محل سوزانده میشوند تا باکتري به سایر نقاط منتقل نشود. حذف درختان در صورتی مؤثر خواهد بود که بیماري شانکر در مسافت کمتر از دو کیلومتر گزارش نشده باشد. اگر فاصله یک باغ آلوده تا یک باغ سالم کمتر بالاست. اگر کانونهاي آلوده بزرگ باشند، بایستی تعداد بیشتري از درختان حذف و سوزانده شوند. در مناطقی از دو کیلومتر باشد، احتمال آنکه باکتري از طریق باد و باران بتواند از باغ آلوده به باغ سالم منتشر شود بسیار که عاري از بیماري شانکر بوده و احتمال آلودگی از طریق باد از مناطق همجوار وجود ندارد بایستی درختان به
صورت ماهانه بازدید و به محض مشاهده آلودگی، درختان بیمار حذف شوند.

5. کنترل مینوز مرکبات:

مینوز برگ مرکبات موجب ایجاد دالانهایی در برگ شده که باعث تسهیل در گسترش باکتري و آلودگی میشود. جهت کنترل مینوز مرکبات میتوان از سموم مجاز و مناسب استفاده کرد. (مقالات آموزشی)

6. قرنطینه:

جهت اجتناب از انتقال مواد گیاهی و نهال آلوده از مناطق آلوده به مناطق سالم و عاري از بیماري ضروري میباشد.

7. کاشت درختان بادشکن:

باد شکنها نقش مؤثري در کاهش گسترش و بهخصوص شدت آلودگی بیماري شانکر آن در مناطق آلوده دارند. از هر لکه آلوده به شانکر در شرایط مرطوب میلیونها باکتري به صورت ترشحاتی به سطح برگ منتقل و موجب گسترش باکتريها در سطوح برگ میشوند. باکتري عامل شانکر مرکبات روش فعالی را براي نفوذ به داخل بافتهاي گیاهی ندارد. نفوذ باکتري از طریق زخمها و منافذ انجام میشود و باد به همراه باران در آلودگی و گسترش بیماري بسیار مهم است. براي نفوذ باکتري به روزنههاي برگ و میوه، بادهاي با سرعت 30 تا 32 کیلومتر بر ساعت مورد نیاز هستند. هر متر بادشکن به اندازه 5 تا 10 برابر مسافت اثر باد را کاهش میدهد. این بادشکنها جهت کاهش سرعت باد به زیر 32 کیلومتر میباشند تا آلودگی اتفاق نیفتد.

8. استفاده از ترکیبات مسی:

ترکیبات مسی جهت کاهش آلودگی مخصوصاً میوه بسیار مؤثر میباشند. در برگها اثر این ترکیبات نسبت به میوه کمتر است. کاربرد ترکیبات مسی جهت حفاظت برگهاي جوان به آلودگی مؤثر میباشد اما با رشد سریع برگ، این خاصیت نیز از بین خواهد رفت. میوهها کندتر از برگ رشد کرده و با ترکیبات مسی میتوان از آلودگی پیشگیري نمود. مصرف بیش از حد ترکیبات مسی ممکن است در ظهور سویههاي مقاوم به مس نقش داشته باشد. همچنین، غلظتهاي پایینترکیبات مسی موجب حفظ باکتري
در محیط میشوند. زمان استفاده از ترکیبات مسی و تعداد دفعات استفاده بستگی به زمان وقوع آلودگی دارد.

تعداد دفعات ممکن است پنج بار با فاصله 21 روز از یکدیگر باشد. در پرتقالها نوبت اول محلولپاشی زمانی
است که اندازه میوه 6 تا 30 میلیمتر است و در ادامه با فاصله 21 روز یک بار این عمل تکرار میشود. در صورت
حذف درختان آلوده، محلولپاشی ترکیبات مسی به شعاع 30 متري اطراف آنها جهت کاهش خطر آلودگی
جدید مؤثر است. ترکیبات مسی به طور کامل موجب حذف باکتري و بیماري نخواهند شد. باکتريکشهاي
مسی شامل اکسی کلرور مس، هیدروکسید مس و اکسید مس میباشند. کاربرد ترکیبات مسی مانند اکسی
کلرور مس و بردو فیکس موجب کاهش بروز شانکر، در درختان خواهد شد. محلولپاشی ترکیبات مسی زمانی
مؤثر خواهد بود که از زمان شروع فعالیت باکتري از فصل بهار در چند نوبت با فاصله هر ماه انجام شود. استفاده
از بادشکن به همراه تیمار قارچکشهاي مسی در کاهش خسارت شانکر بسیار مؤثر میباشد. برداشت لیموترش
از طریق ضربه زدن موجب ایجاد زخم و خسارت بیشتر بیماري میشود.

فروشگاه کشاورزی ارکیده در خدمت شماست!

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *