آفتاب سوختگی

افتاب سوختگی درختان

آفتاب سوختگی یک عارضه ی بسیار مهم در گیاهان است. نور زیاد و داغ آفتاب فصل تابستان باعث ایجاد لکه‌های قهوه‌ای و سوختگی بر روی تنه و ساقه گیاهان می‌شود که این لکه‌ها به هیچ وجه از بین نمی‌روند. (تماس با ما)

برگ‌ها زرد شده و می‌ریزند، رشد گیاه کند می‌شود، عمر گل‌ها کم شده و پژمرده می‌شود و گیاه حالت شادابی خود را از دست داده و در دراز مدت از بین می‌روند.

آفتاب سوختگی در گیاهان با افزایش درجه حرارت و از طرفی افزایش شدت نور (افزایش طول روز و زاویه تابش) افزایش می یاید. لازم است برای مقابله با این تنش، فیزیولوژی تنش را بدانیم تا به خوبی جهت انتخاب ترکیبات کودی تصمیم گیری کنیم.

عوارض آفتاب سوختگی در درختان میوه ممکن است به خود میوه هم آسیب برساند.

عوارض آفتاب سوختگی:

پدیده آفتاب سوختگی از جمله عوارض فیزیولوژیکی می باشد، که خسارت زیادی را به میوه وارد میکند پوست میوه ها در برابر تابش شدید و مداوم نور خورشید، سوخته وطراوت خود را از دست میدهد این عارضه به نحو چشمگیری ازمرغوبیت و بازار پسندی میوه کاسته و موجب خسارت سنگینی به باغداران میگردد.(درباره ما)

جلوگیری از آفتاب سوختگی:

بهترین راه جلوگیری از آفتاب سوختگی استفاده از ترکیباتی است که گیاه را در برابر تنش گرما مقاوم کند. سیلیکات پتاسیم یکی از کود هایی است که بهترین اثر را در برابر تنش مخصوصا گرما زدگی ایفا میکند.(فروشگاه)

ترکیبات سیلیکات پتاسیم:

سیلیسیم بعد از اکسیژن، دومین عنصر فراوان در خـاك است. در بافـت ریشـۀ تمـامی گیاهـان در خـاك، مقـداري سیلیکون وجود دارد. مطالعات متعدد نشان داده اسـت کـه این عنصر آثار مثبتی بر رشد و عملکرد گیـاه دارد.بیشـتر منابع سیلیسیم در خاك بـه صـورت نـامحلول هسـتند و بـا ترکیبی که توسط گیاه جـذب مـی شـوند، متفـاوت هسـتند.

پتاسیم جزو عناصر ماکرو میباشد و یکی از فعال ترین عناصر در گیاه میباشد که یکی از مهمترین وظیفه ی آن افزایش مقاومت گیاه به تنش و آفات و بیماری ها میباشد. (سیلیکات پتاسیم ایرانی)

سلیکات پتاسیم علاوه بر اینکه منبع غنی ازسیلیسـیم و پتاسیم می باشد، اسـتحکام دیـوارة سـلولهـاي اپیـدرمی را افزایش میدهد. در نتیجه گیاه در برابر از دسـت رفـتن آب به وسیلۀ تعرق کوتیکولی محافظت و تحمـل گیـاه در برابـر تنش ها از جمله آفتاب سوختگی افزایش می یابـد.

سلیکات پتاسیم سبب افـزایش غلظـت نیتـروژن و پتاسـیم ،افزایش رشد گیاهان، کاهش حساسـیت به عوامل بیماري زاي قارچی و افـزایش تحمـل گیاهـان در شرایط تـنش هـاي غیرزیسـتی، ایـن مـاده بـا کاهش در میزان کاربرد علف کش ها و مواد سـمی، مـانع از آلودگی محیط زیست می شود .(سیلیکات پتاسیم اسپانیا)

ایـن مـاده دربسیاري از موارد بـا تحریـک رشـد و افـزایش در فعالیـت آنـزیمهـاي ضداکسـنده، موجـب حفاظـت گیـاه در برابـر تنشهاي محیطی میشود.

 

orkidestore
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *